Pareigų aprašymas Spausdinti

VISAGINO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS
VIRŠININKO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM STATUTINIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei penkerių metų darbo valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje patirtį, iš jų ne mažiau kaip treji metai Visagino PGV struktūroje;
1.3. būti susipažinusiam su teisės aktų ir norminių dokumentų, reglamentuojančių darbą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, ekstremalių situacijų ir įvykių likvidavimą, gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbų atlikimą reikalavimais;
1.4. žinoti Visagino PGV operacijų rajoną, svarbių ir pavojingų objektų išsidėstymą, Ignalinos atominės elektrinės ir jos pagalbinių objektų technologinius procesus, pavojingumą, pastatų konstrukcines ypatybes, priešgaisrinio vandentiekio, gatvių ir vandens šaltinių išsidėstymą bei būklę, ryšių sistemą, tarnyboje esančios gaisrinės ir gelbėjimo technikos bei įrangos taktinius ir techninius duomenis, gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą;
1.5. sugebėti vadovauti Visagino PGV darbuotojams likviduojant incidentus ir ekstremalius įvykius ar jų pasekmes, vykdyti įvykio likvidavimo štabo vadovo paskirtas funkcijas;
1.6. žinoti gaisrų plitimo dinamiką, gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbų vykdymo ypatybes, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, gebėti dirbti autonominiais atvirojo kvėpavimo suslėgtojo oro aparatais;
1.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, II skilties nustatytus reikalavimus;
1.9. atitikti Priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1V-72, nustatytą antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;
1.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma – SLAPTAI.
1.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. įgyvendina Visagino PGV padalinių tarnybos organizavimo, gaisrų gesinimo, gelbėjimo darbų vykdymo ir civilinės saugos strategiją, tobulina Visagino PGV padalinių veiklą bei jų sąveiką su įvykiuose dalyvaujančiomis institucijomis;
2.2. planuoja, organizuoja, analizuoja budinčių pamainų darbą ir joms keliamų uždavinių įgyvendinimą, numato priemones darbui gerinti, atsižvelgiant į susidariusią padėtį, koreguoja tarnybos organizavimą, teikia praktinę ir teorinę paramą pamainoms, kontroliuoja budinčių pamainų pareigūnų profesinio parengimo organizavimą, tikrina tarnybą budinčiose pamainose;
2.3. kontroliuoja budinčių pamainų pareigūnų darbo laiko apskaitą, teikia Visagino PGV viršininkui tvirtinti budinčių pamainų atostogų grafikus;
2.4. kontroliuoja Parengties užtikrinimo skyriaus atliekamo darbo rezultatus;
2.5. dalyvauja Visagino PGV planų rengime, kontroliuoja jų vykdymą;
2.6. kontroliuoja pajėgų ir priemonių sutelkimo ekstremaliems įvykiams likviduoti Visagino savivaldybės teritorijoje ir Ignalinos AE planų sudarymą ir koregavimą;
2.7. kontroliuoja Visagino PGV pasirengimą likviduoti įvykius. Nustatyta tvarka teikia Visagino PGV viršininkui ataskaitas bei siūlymus darbui gerinti; 
2.8. atsako už darbuotojų saugą ir sveikatą Visagino PGV, organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimą ir koregavimą;
2.9. atsako už Visagino PGV eksploatuojamos technikos ir įrangos eksploatavimo kontrolę;
2.10. teikia informaciją viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams teisės aktų nustatyta tvarka;
2.11. dalyvauja Visagino savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir Ignalinos AE avarinės parengties organizacijos darbe;
2.12. dalyvauja Visagino PGV viršininko sudaromų komisijų darbe;
2.13. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
2.14. kontroliuoja pareigūnų drausmę, įgyvendina priemones tarnybinei drausmei stiprinti bei tarnybinių nusižengimų prevencijai;
2.15. Visagino PGV viršininko pavedimu atlieka galimų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir kitų Visagino PGV kompetencijai priskirtų teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinės etikos (elgesio) normas, nuostatų pažeidimų tyrimus. Pagal kompetenciją savarankiškai atlieka visus minėtiems tyrimams būtinus procedūrinius veiksmus, atitinkamus Visagino PGV viršininko ar jo įgalioto pareigūno su šiais tyrimais susijusius pavedimus;
2.16. pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės ir darbo drausmės pažeidimų, rengia išvadas;
2.17. vykdo atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę Visagino PGV funkcijas;
2.18. kasmet vertina pavaldžių pareigūnų tarnybinę veiklą, kaip tai numato Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas;
2.19. esant būtinumui – skubiai, nustatyta tvarka, atvyksta į Visagino PGV arba į kitą nurodytą pareigūnų susirinkimo vietą;
2.20. nesant Visagino PGV viršininko, vykdo jo funkcijas;
2.21. vykdo kitus Visagino PGV viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

3. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Visagino PGV viršininkui.