Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

INSPEKTORIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

STATUTINIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba arba jam prilygintą išsilavinimą, būti baigęs valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) ugniagesio gelbėtojo (įvadinio) mokymo programą arba VPGT ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos kėlimo programą arba bendrąją įvadinio mokymo programą; 1.2. būti susipažinęs su teisės aktais ir norminiais dokumentais reglamentuojančiais valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, ikiteisminį tyrimą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

1.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

1.4. būti pripažintu tinkamu eiti pareigas, kurioms sveikatos reikalavimai nustatyti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado III skiltyje;

1.5. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

1.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas, išskyrus riboto naudojimo patekimo zoną.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja objektų priešgaisrinę būklę, teikia nurodymus dėl objektų priešgaisrinės būklės pagerinimo, kontroliuoja jų vykdymą;

2.2. teisės aktų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas,

2.3. teisės aktų nustatyta tvarka tikrina ar pateikti techniniai sprendimai atitinka gaisrinę saugą reglamentuojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus;

2.4. atlieka neatidėliotiną informacijos apie gaisrą patikrinimą, vyksta į gaisrus pagal Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Visagino PGV) nustatytą tvarką, dalyvauja incidentų likvidavimo štabo darbe; 2.5. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo kilusių gaisrų aplinkybių, priežasčių ir ikiteisminį tyrimą;

2.6. rengia informacinę medžiagą, rekomendacijas, straipsnius ir t.t., siekiant skleisti priešgaisrinės saugos žinias;

2.7. vykdo įvairias gaisrų prevencijos akcijas, dalyvauja susitikimuose su gyventojais, rengia kultūros ir sporto renginius, vaikų ir jaunimo poilsio stovyklas, sąskrydžius, kitus visuomeninius renginius, skirtus gyventojų priešgaisriniam švietimui;

2.8. tvarko ir pildo VPPS priskirtus apskaitos žurnalus bei dokumentų bylas;

2.9. tvarko ir pildo elektroninę informaciją VPP veiklos administravimo informacinėje sistemoje, Dokumentų valdymo sistemoje, Išvykimų apskaitos sistemoje bei kitose valstybės informacinėse sistemose;

2.10. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, nagrinėja jų prašymus, pranešimus bei skundus priešgaisrinės saugos klausimais;

2.11. vykdo gaisrų prevencijos priemonių ir gaisrų analizę, rengia ir teikia padalinio vadovui pasiūlymus, kaip gerinti objektų priešgaisrinę būklę bei apsaugą;

2.12. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja valstybės, savivaldybių institucijų, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų sudaromų komisijų priešgaisrinės saugos klausimams spręsti veikloje;

2.13. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą Visagino PGV pareigūnams;

2.14. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams, palaiko viešuosius ryšius su valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais;

2.15. perduoda VPPS sudarytas, užbaigtas ir teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkytas bylas tolesniam jų saugojimui Visagino PGV archyve;

2.16. vykdo kitas VPP pareigūnui teisės aktais nustatytas funkcijas;

2.17. vykdo kitus VPPS viršininko vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal veiklos sritį, siekdamas įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.