Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM STATUTINIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


1. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1991 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei dvejų metų darbo patirtį valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, iš jų ne mažiau kaip vieneri metai valstybinės priešgaisrinės priežiūros srityje;
1.3. išmanyti teisės aktus ir norminius dokumentus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, ikiteisminį tyrimą, dokumentų rengimo taisykles;
1.4. būti susipažinęs su Visagino savivaldybės teritorijoje esančių objektų, VĮ IAE ir kitų branduolinės energetikos objektų pavojingumu ir jų priešgaisrine būkle;
1.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-218, III skilties nustatytus
reikalavimus;
1.7. atitikti Priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1V-32, nustatytą trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų
lygį;
1.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
2.2. kontroliuoja, kaip projektiniai ir techniniai sprendimai atitinka priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, užtikrinančius objektų priešgaisrinę saugą;
2.3. dalyvauja statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos darbe;
2.4. atlieka gaisrų tyrimą, renka ir apibendrina statistikos duomenis apie gaisrus;
2.5. įstatymų nustatytais atvejais atlieka ikiteisminį tyrimą;
2.6. vykdo įvairias gaisrų prevencijos akcijas, dalyvauja susitikimuose su gyventojais, skirtuose gyventojų gaisrinės saugos švietimui;
2.7. rengia informacinę medžiagą, rekomendacijas, straipsnius ir t. t., siekiant skleisti priešgaisrinės saugos žinias;
2.8. tvarko ir pildo gaisrų apskaitos ir administracinių nusižengimų žurnalus bei dokumentų bylas;
2.9. tvarko ir pildo elektroninę informaciją VPPS naudojamose valstybės informacinėse sistemose;
2.10. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, nagrinėja jų prašymus, pranešimus bei skundus priešgaisrinės saugos klausimais;
2.11. vykdo gaisrų prevencijos priemonių ir gaisrų analizę, rengia ir teikia skyriaus viršininkui pasiūlymus, kaip gerinti Visagino savivaldybės teritorijos ir joje esančių objektų priešgaisrinę būklę;
2.12. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja valstybės, savivaldybių institucijų, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų sudaromų komisijų priešgaisrinės saugos klausimams spręsti veikloje;
2.13. teikia metodinę pagalbą Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnams gaisrų prevencijos klausimais;
2.14. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams, palaiko viešuosius ryšius su valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais;
2.15. organizuoja Visagino savivaldybės teritorijoje savanorių ugniagesių, nedalyvaujančių gesinant gaisrus, tačiau vykdančių visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje, veiklą;
2.16. inicijuoja pirkimus, susijusius su VPPS veikla ir visuomenės švietimu gaisrų prevencijos srityje;
2.17. vykdo kitas valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnui teisės aktuose nustatytas funkcijas;
2.18. nesant VPPS viršininko vykdo jo funkcijas;
2.19. vykdo kitus VPPS viršininko vienkartinio pobūdžio pavedimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

3. VPPS vyresnysis inspektorius yra tiesiogiai pavaldus VPPS viršininkui.