Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VIRŠININKAS

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

STATUTINIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę nei trejų metų darbo patirtį valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, iš jų ne mažiau kaip dveji metai valstybinės priešgaisrinės priežiūros srityje;

1.3. išmanyti teisės aktus ir norminius dokumentus reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, ikiteisminį tyrimą, dokumentų rengimo taisykles;

1.4. būti susipažinęs su Visagino savivaldybės teritorijoje ir Ignalinos atomonės elektrinės (toliau - IAE) esančių objektų pavojingumu ir jų priešgaisrine būkle;

1.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

1.6. būti pripažintu tinkamu eiti pareigas, kurioms sveikatos reikalavimai nustatyti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado III skiltyje;

1.7. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

1.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma – RIBOTO NAUDOJIMO;

1.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas, išskyrus riboto naudojimo patekimo zoną.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. vadovauja skyriaus veiklai, organizuoja ir užtikrina sklandų skyriaus valstybės tarnautojų darbą ir kontroliuoja jų funkcijų vykdymą. Asmeniškai atsako už skyriui pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą, priemonių planavimą bei įgyvendinimą ir veiklos rezultatus;

2.2. pagal kompetenciją nagrinėja ir sprendžia su gaisrų prevencijos organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus;

2.3. pagal kompetenciją rengia dokumentų, įsakymų, nuostatų, instrukcijų, pareigybių aprašymų projektus, organizuoja skyriaus pareigūnų pasitarimus, darbo rezultatų aptarimus, teikia pasiūlymus Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Visagino PGV) viršininkui dėl skyriaus pareigūnų paskatinimo ir nubaudimo, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus darbo administravimą;

2.4. analizuoja, kaip vykdoma valstybinė priešgaisrinė priežiūra Visagino savivaldybės teritorijoje, rengia ataskaitas, informacinę medžiagą, teikia išvadas ir siūlymus Visagino PGV viršininkui valstybinės priešgaisrinės priežiūros (toliau – VPP) tobulinimo klausimais;

2.5. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus ir pranešimus dėl priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimų, VPP pareigūnams suteiktų teisių naudojimo, siekiant užtikrinti teisėtumą VPP veikloje;

2.6 pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis priešgaisrinės saugos klausimais;

2.7 teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja priešgaisrinių techninių patikrinimų vykdymą ir kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, atlieka objektų priešgaisrinius techninius patikrinimus;

2.8. teisės aktų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;

2.9. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja skyriaus pareigūnų veiklą atliekant statybą leidžiančių dokumentų išdavimo bei statybos užbaigimo procedūras ir kontroliuoja, kaip statinių projektiniai ir techniniai sprendimai atitinka gaisrinę saugą reglamentuojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus;

2.10. dalyvauja statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos darbe;

2.11 atlieka neatidėliotiną informacijos apie gaisrą patikrinimą, vyksta į gaisrus pagal Visagino PGV nustatytą tvarką, organizuoja ir vadovauja gaisrų tyrimui, dalyvauja incidentų likvidavimo štabo darbe;

2.12. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo kilusių gaisrų aplinkybių, priežasčių ir ikiteisminį tyrimą;

2.13. organizuoja gaisrų apskaitą, informacijos apie gaisrus ir gelbėjimo darbus rinkimą, sisteminimą, analizę ir šios informacijos pateikimą suinteresuotoms institucijoms;

2.14. organizuoja informacinių leidinių, rekomendacijų leidybą ir platinimą visuomenėje, siekiant skleisti priešgaisrinės saugos žinias;

2.15. organizuoja įvairias gaisrų prevencijos akcijas, dalyvauja susitikimuose su gyventojais, organizuoja kultūros ir sporto renginius, vaikų ir jaunimo poilsio stovyklas, sąskrydžius, kitus visuomeninius renginius, skirtus gyventojų priešgaisriniam švietimui;

2.16. pagal suteiktus įstaigos vadovo įgaliojimus palaiko viešuosius ryšius su valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, viešosios informacijos rengėjais ir platintojais, informuoja visuomenę apie gaisrus ir jų pasekmes, aiškina priešgaisrinės saugos reikalavimus, organizuoja Visagino PGV veiklos pristatymą visuomenei bei žiniasklaidos priemonėse;

2.17. dalyvauja valstybės, savivaldybės institucijų, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų komisijų darbe, svarstant klausimus, susijusius su valstybine priešgaisrine priežiūra ir ikiteisminiu tyrimu;

2.18. vadovaudamasis gaisrų prevencijos priemonių ir gaisrų analize, rengia ir teikia valstybės, savivaldybių institucijoms, kitoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms pasiūlymus, kaip gerinti gyvenamųjų vietovių ir objektų priešgaisrinę būklę bei apsaugą

2.19. dalyvauja Visagino PGV pareigūnų atestacijos ir profesionalumo vertinimo komisijų darbe;

2.20. tvarko ir pildo elektroninę informaciją VPP veiklos administravimo informacinėje sistemoje, Dokumentų valdymo sistemoje, Išvykimų apskaitos sistemoje bei kitose valstybės informacinėse sistemose, kontroliuoja kaip šią funkciją vykdo VPPS pareigūnai;

2.21. tvarko ir pildo VPPS priskirtus apskaitos žurnalus bei dokumentų bylas;

2.22. vykdo kitas VPP pareigūnui teisės aktais nustatytas funkcijas;

2.23. vykdo kitus Visagino PGV vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus pagal veiklos sritį, siekdamas įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.