Pareigų aprašymas Spausdinti

PARENGTIES UŽTIKRINIMO SKYRIAUS MECHANIKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 


REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, turėti teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemones;
1.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius technikos eksploatavimą, materialinių vertybių apskaitos tvarką, žinoti technikos remonto ir aptarnavimo darbų ypatumus;
1.3. būti darbščiu, iniciatyviu, pareigingu, atsakingu ir sąžiningu, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;
1.4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
2.1. racionaliai ir tinkamai naudoja įrankius ir įrangą;
2.2. vykdo pagrindinių ir pagalbinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, atlieka kitus su technikos eksploatavimu susijusius darbus;
2.3. kontroliuoja ir atsako už technikos naudojimą pagal paskirtį, jos apsaugą ir darbinę būklę;
2.4. teikia pasiūlymus dėl technikos eksploatacinių skysčių, atsarginių dalių, įrankių bei įrangos įsigijimo poreikio;
2.5. PUS vyresniajam specialistui teikia duomenis „Technikos darbo, degalų, kitų eksploatavimo skysčių sunaudojimo per mėnesį ataskaitos“ pildymui;
2.6. teikia pasiūlymus dėl transporto priemonių ir įrangos su vidaus degimo varikliais techninei priežiūrai ir remontui būtinų atsarginių detalių ir eksploatacinių medžiagų įsigijimo;
2.7. paruošia transporto priemones privalomai techninei apžiūrai, ją atlieka;
2.8. vykdo įrangos su vidaus degimo varikliais techninę priežiūrą ir remontą;
2.9. vykdo techninio posto priežiūrą, išduoda ugniagesiams gelbėtojams reikalingus instrumentus bei įrangą;
2.10. pildo Techninės priežiūros ir remonto žurnalus, kelionės lapus;
2.11. teikia pasiūlymus technikos darbui gerinti, techninio posto instrumentams ir įrangai įsigyti;
2.12. vykdo ugniagesių gelbėtojų, vairuojančių techniką, praktinį parengimą;
2.13. atlieka Visagino PGV eksploatuojamos technikos techninei priežiūrai ir remontui skirtos įrangos priežiūrą ir remontą;
2.14. esant būtinumui, vykdo pagalbinių transporto priemonių vairuotojo funkcijas;
2.15. vykdo kitus PUS vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

3. PUS mechanikas yra tiesiogiai pavaldus PUS viršininkui.