Pareigų aprašymas Spausdinti

PARENGTIES UŽTIKRINIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM STATUTINIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1991 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, programuotojo profesinę kvalifikaciją;
1.2. būti susipažinęs su teisės aktais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais darbą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje;
1.3. žinoti kompiuterinės technikos eksploatavimo sąlygas, technines savybes, įrangos tvarkykles, vartotojų taikomąsias programas;
1.4. būti susipažinęs su Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Visagino PGV) operacijų rajonu, priskirtos darbo srities ypatybėmis ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais; 
1.5. turėti patirties diegiant ir administruojant informacinių technologijų produktus;
1.6. išmanyti interneto veikimo principus ir savybes, pagrindinius pavojus ir būdus, kaip juos pastebėti, išvengti ir blokuoti;
1.7. išmanyti internetinės svetainės struktūrą, kūrimo ir projektavimo procesus, naudojamą programinę įrangą, mokėti dirbti su programomis, reikalingomis internetinės svetainės kūrimui ir apipavidalinimui;
1.8. išmanyti tinklo struktūrą, jo veikimo principus, pagrindinius pavojus ir apsaugos būdus;
1.9. būti susipažinęs ir mokėti dirbti su duomenų bazių valdymo sistemomis (Oracle, MS SQL Server ir t.t.) bei su vartotojų taikomosiomis programomis (Visual FoxPro, MS Office, Visual Basic);
1.10. mokėti šalinti informacinių ir komunikacinių sistemų, elektroninių priemonių gedimus;
1.11. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-218, III skilties nustatytus reikalavimus;
1.12. atitikti Priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1V-32, nustatytą trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;
1.13. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma – RIBOTO NAUDOJIMO;
1.14. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. nustatyta tvarka išvyksta į ekstremalių situacijų ar incidentų vietas, dalyvauja operatyvinio incidento likvidavimo štabo darbe;
2.2. užtikrina duomenų perdavimą ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo metu;
2.3. diegia programinę įrangą;
2.4. kontroliuoja Visagino PGV kompiuterių darbą ir laiku šalina gedimus;
2.5. prižiūri kompiuterinę techniką, palaiko ir aptarnauja programinę įrangą;
2.6. užtikrina informacijos mainus tarp padalinių, naudojant elektroninį paštą ir lokalinį tinklą;
2.7. tvarko naudojamos programinės įrangos ir su ja susijusios informacijos archyvą (buhalterinės apskaitos programos);
2.8. redaguoja ir tobulina sukurtą programinę įrangą, analizuoja ir sistemina duomenis apie padalinių darbą, pateikia pasiūlymus dėl papildomos programinės įrangos įsigijimo arba kūrimo;
2.9. remdamasis padalinių apklausomis, rengia techninius uždavinius naujai programinei įrangai kurti, kuria ir testuoja naują programinę įrangą, kontroliuoja jos naudojimą ir veikimą;
2.10. kontroliuoja interneto, elektroninio pašto, vietinio tinklo ir kitų informacinių paslaugų darbą ir užtikrina saugumą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
2.11. užtikrina informacinės sistemos bei kitų duomenų saugumą, vientisumą ir tikrumą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
2.12. administruoja Visagino PGV internetinę svetainę, tvarko internetinės svetainės struktūrą ir turinį, užtikrina informacinės sistemos bei internetinės svetainės duomenų bazės kokybę, tvarko, sistemina, atnaujina ir archyvuoja duomenis, kontroliuoja duomenų saugumą ir tikrumą;
2.13. teikia metodinę ir praktinę pagalbą Visagino PGV pareigūnams, konsultuoja juos kompiuterinės įrangos ir organizacinės technikos, kompiuterinio tinklo, programinės įrangos bei interneto teikiamų paslaugų klausimais, organizuoja parengimą dirbti elektroninėmis priemonėmis, biuro prietaisais;
2.14. kontroliuoja informacinių ir komunikacinių sistemų Visagino PGV ir Ignalinos atominės elektrinės apsaugotame valdymo punkte darbą, panaudojimo tvarką;
2.15. užtikrina racionalų bei ekonomišką jam patikėtų materialinių vertybių panaudojimą bei nurašymą laiku;
2.16. teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka, vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
2.17. esant operatyviniam būtinumui – skubiai, nustatyta tvarka atvyksta į Visagino PGV ar kitą nurodytą pareigūnų susirinkimo vietą;
2.18. vykdo Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos, Dokumentų valdymo sistemos ir kitų informacinių sistemų, naudojamų darbui, administratoriaus funkcijas;
2.19. tvarko Visagino PGV pareigūnų duomenis Vidaus reikalų pareigūnų registre;
2.20. atsako už automatizuotų duomenų apdorojimo sistemas ir tinklus apsaugos srityje;
2.21. perduoda PUS sudarytas, užbaigtas ir teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkytas bylas tolesniam jų saugojimui Visagino PGV archyve; laikinai nesant atsakingo už Visagino PGV administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, vykdo jo funkcijas;
2.22. vykdo kitus Visagino PGV ir PUS vadovų nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus PUS viršininkui.