Pareigų aprašymas Spausdinti

PARENGTIES UŽTIKRINIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM STATUTINIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje patirtį;
1.3. būti susipažinęs su teisės aktų ir norminių dokumentų, reglamentuojančių darbą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, technikos eksploatavimą, ekstremalių situacijų ir įvykių likvidavimą, gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbų atlikimą, reikalavimais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
1.4. būti susipažinęs su išvykimo teritorija, svarbių ir pavojingų objektų išsidėstymu, Ignalinos atominės elektrinės ir jos pagalbinių objektų pavojingumu, pastatų konstrukcinėmis ypatybėmis, priešgaisriniu vandentiekiu, ryšių sistema, tarnyboje esančia gaisrine ir gelbėjimo technika bei įranga, jos taktiniais ir techniniais duomenimis;
1.5. žinoti gaisrų plitimo dinamiką, gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbų vykdymo ypatybes, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, mokėti dirbti su gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga, kvėpavimo aparatais;
1.6. sugebėti vadovauti budinčios pamainos pajėgoms likviduojant įvykius, vykdyti įvykio likvidavimo štabo vadovo paskirtas funkcijas;
1.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-218, II skilties nustatytus reikalavimus;
1.9. atitikti Priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1V-32, nustatytą antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;
1.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma – RIBOTO NAUDOJIMO;
1.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vadovauja ir kontroliuoja budinčios pamainos pareigūnų darbą, tikrina budinčių pamainų tarnybą bei pasirengimą gaisrų gesinimui ir gelbėjimo darbų atlikimui, nustato priemones rastiems trūkumams pašalinti;
2.2. analizuoja budinčių pamainų išvykimus pagal aliarmo signalą;
2.3. organizuoja ir asmeniškai dalyvauja vykdant budinčios pamainos pareigūnų profesinį ir fizinį parengimą bei organizuoja sportinę veiklą;
2.4. kontroliuoja budinčios pamainos tarnybinės dokumentacijos pildymą;
2.5. atlieka pareigūnų rikiuotės apžiūras;
2.6. atsako už technikos eksploatavimą, racionalų technikos ir eksploatacinių medžiagų naudojimą, pildo Transporto priemonių knygeles, Įrangos knygeles, Technikos darbo, degalų, kitų eksploatavimo skysčių sunaudojimo per mėnesį ataskaitą, tikrina ar teisingai pildomos Transporto priemonės eksploatavimo kortelės ir Įrangos eksploatavimo kortelės;
2.7. plombuoja technikos odometrus, darbo apskaitos skaitiklius, laiko plombavimo įrangą, tvarko plombavimo apskaitą ir atlieka technikos odometrų ir darbo laiko apskaitos skaitiklių tikrinimus, pildo Odometrų, darbo apskaitos, degalų sąnaudų apskaitos skaitiklių plombavimo ir plombavimo patikros žurnalą;
2.8. planuoja technikos eksploatacinių skysčių, atsarginių dalių ir gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangos įsigijimą, kontroliuoja technikos eksploatacinių skysčių teisingą nurašymą;
2.9. organizuoja saugaus eismo priemonių įgyvendinimą;
2.10. organizuoja fizinio ir profesinio pasirengimo užsiėmimus, užtikrina mokymo bokštų ir sporto aikštelių deramą įrengimą, kontroliuoja jų būklę, dalyvauja Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Visagino PGV) pareigūnų fizinio pasirengimo vertinimo komisijos darbe;
2.11. saugo ir racionaliai naudoja patikėtą valstybinį turtą, laiko švarią ir nuolat parengtą techniką;
2.12. atsako už Visagino PGV eksploatuojamos technikos techninei priežiūrai, remontui reikalingų atsarginių dalių ir eksploatacinių skysčių aprūpinimą, vykdo jų apskaitą ir nurašymą;
2.13. kontroliuoja, kad laiku būtų atlikta transporto priemonių techninė apžiūra ir transporto priemonės būtų apdraustos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu;
2.14. organizuoja ugniagesių savanorių veiklą;
2.15. esant būtinumui keičia pamainų vadus;
2.16. vykdo kitus Visagino PGV ir PUS vadovų nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

3. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus PUS viršininkui.