Pareigų aprašymas Spausdinti

PARENGTIES UŽTIKRINIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM STATUTINIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turė ti ne ž emesnį kaip aukštą jį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 
1.2. turė ti ne maž esnę nei penkerių metų darbo valstybinė je priešgaisrinėje gelbė jimo tarnyboje patirtį , iš jų ne maž iau kaip treji metai gaisrų gesinimo ir gelbė jimo
darbų atlikimo srityje;
1.3. būti susipažinęs su teisės aktų ir norminių dokumentų, reglamentuojančių darbą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, gaisrų gesinimo, gelbėjimo  darbų organizavimą, ekstremalių situacijų ir įvykių likvidavimą, gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbų atlikimą reikalavimais;
1.4. žinoti Visagino PGV operacijų rajoną, svarbių ir pavojingų objektų išsidėstymą, Ignalinos atominės elektrinės ir jos pagalbinių objektų pavojingumą, pastatų konstrukcines ypatybes, priešgaisrinį vandentiekį, vandens šaltinių išsidėstymą, ryšių sistemą, Visagino PGV gaisrinių ir gelbėjimo automobilių bei įrangos taktinius ir techninius duomenis, cheminių, radiacinių incidentų ir ekstremalių įvykių likvidavimo ypatybes, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
1.5. gebė ti dirbti su kvė pavimo aparatais, mokė ti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.6. atitikti Sveikatos bū klė s reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą , pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo į staigose, kitose mokymo į staigose vidaus reikalų centrinė s į staigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigū nams są vade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. į sakymu Nr. 1V-380/V-218, II skilties nustatytus reikalavimus;
1.7. atitikti Priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1V-32, nustatytą antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;
1.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma – RIBOTO NAUDOJIMO; 
1.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. dalyvauja likviduojant operacijų rajone kilusius įvykius, ekstremalius įvykius ir ekstremalias situacijas;
2.2. rengia ir koreguoja pajėgų ir priemonių sutelkimo ekstremalių įvykių likvidavimui planą;
2.3. tikrina budinčių pamainų tarnybą bei pasirengimą vykdyti civilinės saugos funkcijas likviduojant įvykius ir ekstremalius įvykius, siūlo priemones nustatytiems trūkumams pašalinti. 
2.4. dalyvauja organizuojant budinčių pamainų kontrolines ir mokomąsias pratybas valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje ir Visagino savivaldybės ūkio subjektuose, moko budinčių pamainų pareigūnus atlikti gesinimo ir gelbėjimo darbus, rengia planus-konspektus, mokomąją medžiagą pareigūnų teoriniams užsiėmimams;
2.5. renka ir analizuoja informaciją apie civilinės saugos būklę Visagino PGV operacijų rajone, teikia pastabas ir siūlymus PUS viršininkui ir Visagino PGV viršininko pavaduotojui;
2.6. instruktuoja skyriaus ir budinčios pamainos pareigūnus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kontroliuoja darbų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų vykdymą;
2.7. atsako už radiacinę saugą Visagino PGV, organizuoja šį darbą pamainose per budinčių pamainų vadus;
2.8. organizuoja pareigūnų mokymą bei stažuotes radiacinės saugos srityje, tikrina jų pasirengimą, seka norminių aktų reikalavimų pasikeitimus radiacinės saugos srityje ir įgyvendina jų reikalavimus Visagino PGV, papildo mokomąją medžiagą;
2.9. kontroliuoja technikos, į rangos ir priemonių , skirtų radiacinių incidentų likvidavimui, bū klę bei eksploataciją ir pildo su tuo susijusią dokumentaciją bei už tikrina
darbuotojų aprū pinimą asmeninėmis apsaugos priemonė mis radiacinių avarijų likvidavimo metu;
2.10. pildo pareigū nų apšvitos dozių pasus bei laiku informuoja Radiacinės saugos centrą apie naujai priimtus ir atleistus pareigūnus;
2.11. organizuoja individualių kaupiklių ir grupinių dozimetrų patikrinimą valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje ir vykdo apskaitą, užtikrina jų teisingą eksploataciją, supažindina darbuotojus su gautos jonizuojančiosios spinduliuotės dozėmis;
2.12. organizuoja ir kontroliuoja patalpų, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos ir įrangos, aprangos radiacinio užterštumo lygio patikrinimą;
2.13. sudaro užsiėmimų ugniagesiams gelbėtojams tvarkaraščius kiekvienam ketvirčiui;
2.14. esant operatyviam būtinumui – skubiai, Visagino PGV viršininko nustatyta tvarka, atvyksta į Visagino PGV arba į kitą nurodytą pareigūnų susirinkimo vietą ir (ar) išvyksta į ekstremaliųjų įvykių vietas ir vadovauja juos likviduojant;
2.15. esant būtinumui keičia pamainų vadus;
2.16. vykdo kitus Visagino PGV vadovo ir tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

3. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus PUS viršininkui.