Pareigų aprašymas Spausdinti

PARENGTIES UŽTIKRINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM STATUTINIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje patirtį;
1.3. turėti naro kvalifikaciją;
1.4. būti susipažinęs su teisės aktų ir norminių dokumentų, reglamentuojančių darbą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, technikos eksploatavimą, ekstremalių situacijų ir įvykių likvidavimą, gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbų atlikimą reikalavimais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
1.5. būti susipažinęs su išvykimo teritorija, svarbių ir pavojingų objektų išsidėstymu, Ignalinos atominės elektrinės ir jos pagalbinių objektų pavojingumu, pastatų konstrukcinėmis ypatybėmis, priešgaisriniu vandentiekiu, ryšių sistema, tarnyboje esančia gaisrine ir gelbėjimo technika bei įranga, jos taktiniais ir techniniais duomenimis;
1.6. žinoti gaisrų plitimo dinamiką, gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbų vykdymo ypatybes, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, mokėti dirbti su gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga, kvėpavimo aparatais;
1.7. sugebėti vadovauti budinčios pamainos pajėgoms likviduojant įvykius, vykdyti įvykio likvidavimo štabo vadovo paskirtas funkcijas;
1.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-218, II skilties nustatytus reikalavimus;
1.10. atitikti Priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1V-32, nustatytą antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;
1.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma – RIBOTO NAUDOJIMO;
1.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vadovauja narų gelbėtojų darbui, organizuoja narų parengimą, teikia pasiūlymus dėl narų gelbėtojų parengimo;
2.2. kontroliuoja narų įrangos būklę ir teisingą eksploatavimą, gelbėjimo darbų atlikimą ir vykdo šios įrangos darbo laiko apskaitą, narų darbo laiko apskaitą, pildo narų knygeles;
2.3. kontroliuoja budinčios pamainos pareigūnų specialiosios aprangos dėvėjimą, jos būklę ir teikia poreikius jos įsigijimui;
2.4. užtikrina tinkamą šilumos dūmų kameros eksploataciją;
2.5. užtikrina tinkamą kvėpavimo aparatų ir papildomos kvėpavimo organų apsaugos priemonių įrangos ir įrangos, skirtos cheminių avarijų likvidavimui eksploataciją, organizuoja remontą ir išbandymus bei teisės aktų nustatyta tvarka pildo su tuo susijusią dokumentaciją;
2.6. rengia ir koreguoja Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Visagino PGV) pareigūnų surinkimo tvarką ir ryšių organizavimo tarnyboje schemas;
2.7. vykdo pareigūnų, įgijusių papildomą specializaciją, ir kvalifikacinių pažymėjimų apskaitą, kontroliuoja galiojimą ir teikia poreikius kvalifikacijos kėlimui bei atitinkamų specializacijų įgijimui;
2.8. organizuoja pareigūnų sveikatos periodinį profilaktinį patikrinimą;
2.9. organizuoja pastatų ir patalpų techninę priežiūrą, teikia duomenis į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą;
2.10. organizuoja leidimų į branduolinės energetikos objektus gavimą;
2.11. esant operatyviam būtinumui – skubiai, nustatytu laiku, atvyksta į Visagino PGV arba kitą nurodytą pareigūnų susirinkimo vietą;
2.12. Visagino PGV viršininko nustatyta tvarka išvyksta į ekstremalių įvykių ar incidentų vietas ir vadovauja juos likviduojant;
2.13. teisė s aktų , reglamentuojanč ių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka, vykdo viešų jų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
2.14. nesant PUS viršininko, vykdo jo pareigas;
2.11. vykdo kitus Visagino PGV ir PUS viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

3. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus PUS viršininkui.