Pareigų aprašymas Spausdinti

PARENGTIES UŽTIKRINIMO SKYRIAUS VIRŠININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM STATUTINIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei penkerių metų darbo patirtį priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos srityje, iš jų ne mažiau kaip dveji metai vadovaujant gaisrų gesinimui ar gelbėjimo darbams;
1.3. būti susipažinusiam su teisės aktų ir norminių dokumentų, reglamentuojančių darbą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, ekstremalių situacijų ir įvykių likvidavimą, gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbų atlikimą, reikalavimais;
1.4. žinoti Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Visagino PGV) operacijų rajoną, svarbių ir pavojingų objektų išsidėstymą, Ignalinos atominės elektrinės ir jos pagalbinių objektų pavojingumą, pastatų konstrukcines ypatybes, priešgaisrinio vandentiekio, gatvių ir vandens šaltinių išsidėstymą bei būklę, ryšių sistemą, Visagino PGV esančios gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos bei įrangos taktinius ir techninius duomenis, gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą;
1.5. sugebėti vadovauti likviduojant įvykius ir ekstremalius įvykius ar jų pasekmes, vykdyti įvykio likvidavimo štabo vadovo paskirtas funkcijas;

1.6. žinoti gaisrų plitimo dinamiką, gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbų vykdymo ypatybes, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, mokėti dirbti su gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga, kvėpavimo aparatais;

1.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-218, II skilties nustatytus reikalavimus;
1.9. atitikti Priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1V-32, nustatytą antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;
1.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma – RIBOTO NAUDOJIMO;
1.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vadovauja, organizuoja ir kontroliuoja PUS pareigūnų darbą, vykdo PUS pareigūnų darbo laiko apskaitą, rengia PUS atostogų grafikus, budinčios pamainos atostogų grafikų projektus ir teikia juos Visagino PGV viršininko pavaduotojui;
2.2. organizuoja ir kontroliuoja budinčios pamainos pareigūnų teorinį, praktinį ir fizinį pasirengimą, analizuoja rezultatus ir numato priemones jų gerinimui;
2.3. tikrina bei atsako už teisingą budinčių pamainų suminės darbo laiko apskaitos grafikų sudarymą, kontroliuoja budinčios pamainos kiekybinę sudėtį, inicijuoja darbo laiko grafiko pakeitimus;
2.4. dalyvauja Visagino savivaldybės institucijų, valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės tarnybų bei kitų įstaigų ir įmonių pasirengime praktiniams veiksmams ekstremalių situacijų atvejais;
2.5. planuoja, organizuoja ir rengia taktines pratybas;
2.6. teisės aktų nustatyta tvarka vadovauja civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgoms, likviduojant operacijų rajone kilusius sudėtingus arba ilgalaikius ekstremalius įvykius;
2.7. teikia informaciją viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams teisės aktų nustatyta tvarka;
2.8. tikrina budinčios pamainos pareigūnų tarnybą bei pasirengimą likviduoti įvykius ir ekstremalius įvykius, nustato priemones rastiems trūkumams pašalinti;
2.9. organizuoja ir kontroliuoja naujai statomų branduolinių objektų įvykio likvidavimo planų parengimą ir vėlesnį jų koregavimą;
2.10. analizuoja informaciją apie priešgaisrinę būklę Visagino PGV operacijų rajone, sudėtingus gaisrus, gelbėjimo darbus, ekstremalius įvykius, kuriuos likviduojant dalyvavo Visagino PGV pareigūnai, daro išvadas ir teikia siūlymus Visagino PGV viršininkui dėl darbo organizavimo ir efektyvumo gerinimo;
2.11. kontroliuoja gaisrinės technikos bei įrangos parengtį, būklę bei apskaitą;
2.12. esant operatyviam būtinumui – skubiai, Visagino PGV viršininko nustatyta tvarka, atvyksta į Visagino PGV arba į kitą nurodytą pareigūnų susirinkimo vietą ir (ar) išvyksta į įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų vietas ir vadovauja juos likviduojant;
2.13. dalyvauja Visagino PGV viršininko sudaromų komisijų darbe;
2.14. teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka, vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
2.15. kasmet vertina pavaldžių pareigūnų tarnybinę veiklą, kaip tai numato Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statutas;
2.16. kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų etikos kodekso laikymąsi, teikia Visagino PGV viršininkui siūlymus dėl tarnybinės drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų gerinimo;
2.17. atlieka tarnybinius patikrinimus;
2.18. užtikrina racionalų ir teisingą materialinių vertybių naudojimą bei tarnybinių ir buitinių patalpų eksploataciją;
2.19. kontroliuoja Visagino PGV priskirtos teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūrą;
2.20. vykdo kitus Visagino PGV vadovų nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

3. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Visagino PGV viršininkui ir atskaitingas Visagino PGV viršininko pavaduotojui.