Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRACINIO SKYRIAUS

VYRESNYSIS SPECIALISTAS SPECIALŪS REIKALAVIMAI

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos srityje viešojo administravimo įstaigoje;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos ir darbo santykius, viešuosius pirkimus, įslaptintos informacijos administravimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles bei teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje;

1.4. gebėti savarankiškai organizuoti, planuoti ir atlikti savo veiklą, rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus šios pareigybės kompetencijos klausimais;

1.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, mokėti naudotis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema, dokumentų valdymo sistema;

1.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma – RIBOTO NAUDOJIMO;

1.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas, išskyrus riboto naudojimo patekimo zoną.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:

2.1. rengia Visagino PGV teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo, atostogų, komandiruočių, veiklos bei viešųjų pirkimų klausimais;

2.2. rengia ir tikslina institucijoje dirbančių asmenų, privalančių deklaruoti privačius interesus, pareigybių sąrašo projektą;

2.3. sudaro ir derina su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos įslaptintos ir neįslaptintos dokumentacijos planus, jų papildymų sąrašus, ilgai saugomų bylų apskaitos dokumentus, dokumentų registrų sąrašą, dokumentų naikinimo aktus, rengia įstaigos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymas;

2.4. kontroliuoja dokumentų rengimo taisyklių reikalavimų laikymąsi Visagino PGV struktūriniuose padaliniuose;

2.5. kontroliuoja, kad Visagino PGV struktūriniuose padaliniuose paskirti atsakingi asmenys laiku sudarytų trumpai saugomų bylų apskaitos dokumentus bei priduotų bylas į Visagino PGV archyvą;

2.6. priima Visagino PGV struktūriniuose padaliniuose sudarytas bylas, vykdo jų apskaitą, organizuoja dokumentų sunaikinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

2.7. registruoja Visagino PGV parengtus, gautus ir siunčiamus dokumentus bei paskirsto juos nustatyta tvarka;

2.8. išsiunčia, gauna ir paskirsto gaunamą Visagino PGV korespondenciją, užsako periodinę spaudą;

2.9. sudaro bylas, pildo registrus priskirtus pagal dokumentacijos planą;

2.10. dalyvauja dokumentų ekspertų ir specialiosios dokumentų ekspertų komisijų darbe;

2.11. rengia ir tikslina Visagino PGV pareigybių, kurias einantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, privalo turėti leidimą dirbti su įslaptinta informacija, sąrašo projektą;

2.12. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka vykdo atsakingo asmens funkcijas personalo patikimumo srityje;

2.13. įgyvendina įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę;

2.14. pagal pateiktus struktūrinių padalinių vadovų teikimus sudaro valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ateinančių metų kasmetinių atostogų grafiko projektą ir teikia tvirtinti viršininkui;

2.15. vykdo Visagino PGV antspaudų ir spaudų apskaitą;

2.16. atsako už dokumentų perdavimą dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) priemonėmis vadovams rezoliucijai įrašyti, vykdytojams, bylų (segtuvų) ir registrų sukūrimą ir koregavimą DVS, bylų (segtuvų) ir dokumentų saugos nustatymą, sukurtų dokumentų šablonų redagavimą, DVS dokumentų tvarkymo procesų, pavedimų ir užduočių valdymą, kontaktų tvarkymą ir dokumentų archyvavimą, vartotojų grupių sukūrimą, sukurtų profilių redagavimą, iš Valstybės tarnautojų informacinės sistemos ir Valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacinės sistemos Personalo posistemio gautų asmenų duomenų tvarkymą DVS (nepriskirtų asmenų priskyrimą Visagino PGV);

2.17. vykdo už pirkimų organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą atsakingo asmens funkcijas, nurodytas Visagino PGV viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėse; 2.18. vykdo už prevencinę pirkimų kontrolę atsakingo asmens funkcijas, nurodytas Visagino PGV viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėse;

2.19. derina ir registruoja Visagino PGV pasirašomas prekių, paslaugų ir darbų pirkimo– pardavimo sutartis, jų pakeitimus ir papildymus bei dalyvauja Visagino PGV sutarčių inventorizacijos komisijos darbe;

2.20. pildo Administracinio skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

2.21. nesant Administracinio skyriaus vedėjo, vykdo jo funkcijas personalo valdymo klausimais;

2.22. vykdo kitus Visagino PGV vadovybės ir Administracinio skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.