Pareigų aprašymas Spausdinti

VISAGINO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS
ADMINISTRACINIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM KARJEROS VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

1. Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas;
1.2 išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą, viešųjų pirkimų vykdymą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybos sistemą, viešąjį administravimą, aptarnavimo taisyklių reguliavimą, materialinių vertybių įsigijimo, gabenimo, išdavimo, saugojimo ir apskaitos tvarką;
1.3. mokėti naudotis centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS);
1.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vykdo Visagino PGV struktūrinių padalinių darbuotojų aprūpinimą reikiamu ilgalaikiu, trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, tarnybine uniforma, būtinomis radiacinės ir cheminės apsaugos priemonėmis, narų ir specialia apranga bei įranga, darbo priemonėmis, įrankiais, medžiagomis, kanceliarinėmis bei ūkinėmis prekėmis;
2.2. vykdo už pirkimų planavimą atsakingo asmens funkcijas, nurodytas Visagino PGV viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėse; 
2.3. inicijuoja viešuosius pirkimus, būtinus funkcijoms vykdyti;
2.4. rengia pirkimų dokumentus (prašymus, apklausos pažymas, technines specifikacijas, sutarčių projektus ir kt.), pagal kompetenciją užtikrina pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymą;
2.5. teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka, vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
2.6. vykdo atsakingo už Visagino PGV pirkimų planavimą funkcijas, nurodytas Visagino PGV viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše;
2.7. kaupia ir sistemina pirkimų organizatorių vykdomų pirkimų dokumentus: pirkimo paraiškas, mažos vertės pirkimo pažymas, rinkos tyrimų pažymas, pirkimų ataskaitas ir kitus dokumentus, formuoja bylas archyviniam saugojimui;
2.8. kaupia pirkimų iniciatorių pateiktą informaciją prekių, paslaugų ir darbų pirkimų išankstiniam poreikiui nustatyti, plano projektui rengti ir planui vykdyti;
2.9. kartu su pirkimo organizatoriais išsiaiškina ir nustato reikalingas pirkti prekes, paslaugas ir darbus, prekių ir paslaugų savybes;
2.10. padeda pirkimų organizatoriams parengti pirkimo dokumentus ir įvykdyti tiekėjų apklausą;
2.11. padeda viešojo pirkimo komisijos pirmininkui organizuoti komisijos darbą, teikia viešojo pirkimo komisijai informaciją ir dokumentus posėdžiams, tvarko viešojo pirkimo komisijos dokumentaciją, atlieka komisijos sekretoriaus funkcijas;
2.12. raštu arba žodžiu informuoja tiekėjus apie pirkimo procedūrų eigą, siekiant užtikrinti skaidrų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą;
2.13. tikrina tiekėjų pasiūlymus ir kitus dokumentus, teikia išvadas ir pasiūlymus viešojo pirkimo komisijai dėl jų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;
2.14. teikia PAGD prie VRM informaciją ir reikiamus dokumentus, nurodytus PAGD prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, atlikimo, kontrolės ir atskaitomybės tvarkos apraše, numatyta tvarka ir terminais;
2.15. kontroliuoja, kad nebūtų viršytos numatomos prekių, paslaugų, darbų pirkimų apimtys, nurodytos Visagino PGV planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų plane;
2.16. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos:
2.16.1. skelbimus bei informacinius pranešimus apie numatomus viešuosius pirkimus;
2.16.2. procedūrų ataskaitas;
2.16.3. įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitas;
2.16.4. supaprastintų viešųjų pirkimų ataskaitas;
2.17. užtikrina, kad materialiniai ištekliai būtų ekonomiškai naudojami, kontroliuoja jų panaudojimą;
2.18. organizuoja tinkamą inventoriaus apskaitą, eksploataciją bei apsaugą, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo nurašymą;
2.19. dalyvauja inventorizuojant materialines vertybes;
2.20. nustatyta tvarka įformina materialinių vertybių priėmimą ir išdavimą, tvarko likučių apskaitą;
2.21. Visagino PGV Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę;
2.22. vykdo kitas viešųjų pirkimų procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;
2.23. vykdo nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną, tikrina Visagino PGV vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, taip pat ir Visagino PGV viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo atitiktį galiojantiems teisės aktams ir teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;
2.24. laikinai nesant Administracinio skyriaus vyresniojo specialisto, vykdo supaprastintų viešųjų pirkimų verčių apskaitą; 
2.25. vykdo kitus Administracinio skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

3. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Visagino PGV Administracinio skyriaus vedėjui.