Pareigų aprašymas Spausdinti


ADMINISTRACINIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VEIKLOS SRITIS


SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM KARJEROS VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

1. Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, socialinių mokslų srities, ekonomikos krypties;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų finansinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo organizavimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, dokumentų rengimo taisykles;
1.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Dokumentų valdymo sistema;
1.5. gebėti savarankiškai organizuoti, planuoti ir atlikti savo veiklą.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
2.1. nustatyta tvarka vykdo ilgalaikio turto bei kitų materialių vertybių apskaitą;
2.2. prieš pateikiant dokumentus Centralizuotai buhalterijai tikrina prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentus (ar yra ir ar teisingai surašyti prašymai, ar yra pirkimo paraiškos, pažymos, sutartys, t. y. visi reikalingi dokumentai, ar neviršijami pasirašytų sutarčių limitai, ar sąskaitoje faktūroje nurodytos prekės ar paslaugos atitinka nurodytas sutartyje ir t. t.). Nustačius, kad dokumentai parengti netinkamai ar pateikti ne visi dokumentai, grąžina juos rengėjui, jei nėra galimybės ištaisyti – surašo buhalterinę pažymą ir informuoja Administracinio skyriaus vedėją;
2.3. tikrina, kad būtų laikomasi materialiųjų ir nematerialiųjų vertybių priėmimo, išdavimo ir nurašymo taisyklių, atlieka netikėtus materialiųjų vertybių patikrinimus, siekdamas užtikrinti, kad visos materialiosios ir nematerialiosios vertybės būtų teisingai ir laiku apskaitomos;
2.4. rengia nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, atsargų ir pagal nuomos, panaudos, kitas sutartis gauto turto ataskaitas finansinei atskaitomybei apie ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto bei atsargų judėjimą ir likučius bei pateikia juos Centralizuotai buhalterijai; 
2.5. sudaro ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto bei atsargų inventorizacijos žiniaraščius, tikrina duomenis ir lygina juos su buhalterinės apskaitos duomenimis ir įtraukia inventorizacijos rezultatus į apskaitą;
2.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valdybos darbuotojais, sprendžiant su turto apskaita susijusius klausimus;
2.7. priima ir tikrina komandiruotų asmenų avansines ataskaitas ir visiškai materialiai atsako už jų paskaičiavimo teisingumą;
2.8. išrašo sąskaitas faktūras;
2.9. vykdo išankstinę Visagino PGV darbuotojų, kuriems suteikta teisė naudotis tarnybiniais mobiliaisiais telefonais, įsiskolinimų už pokalbius kontrolę ir parengia pažymą Centralizuotai buhalterijai apie pereikvotus limitus;
2.10. apibendrina duomenis apie pastatų eksploatacijai sunaudotų lėšų kiekį, nustatyta tvarka teikia ataskaitas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos;
2.11. dalyvauja Visagino PGV inventorizacijos komisijos darbe;
2.12. vykdo supaprastintų viešųjų pirkimų verčių apskaitą;
2.13. sudaro registrus: „Ilgalaikis turtas“, „Atsargos“ bei pagal pasirašytoje sutartyje dėl centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo nustatytomis sąlygomis pateikia juos Centralizuotai buhalterijai;
2.14. teikia Centralizuotai buhalterijai reikalingus pirminius dokumentus ir kitus duomenis;
2.15. sudaro bylas, nurodytas Visagino PGV dokumentacijos plane ir rengia trumpai saugomų bylų sąrašą;
2.16. Visagino PGV Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę;
2.17. pagal savo kompetenciją, esant tarnybiniam pranešimui, apskaičiuoja žalą, patirtą Visagino PGV dėl melagingų iškvietimų;
2.18. tikrina Visagino PGV vidaus tarnybos pareigūnų važiavimo asmeniniu transportu ir (arba) keleiviniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, išlaidų ataskaitų ir išlaidas patvirtinančiuose dokumentuose esančių duomenų teisingumą, paruošia suvestines bei rengia įsakymo projektą dėl važiavimo išlaidų už važiavimą asmeniniu transportu ir (arba) keleiviniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat važiavimą į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, kompensacijos;
2.19. vykdo kitus Administracinio skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

3. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracinio skyriaus vedėjui.