Pareigų aprašymas Spausdinti

 

ADMINISTRACINIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM KARJEROS VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

1. Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą socialinių mokslų srityje;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo administravimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybos sistemą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimą, piniginių kompensacijų mokėjimą, gebėti juos taikyti praktikoje, planavimo ir biudžeto sudarymo metodiką;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, gebėti dirbti su informacinėmis sistemomis ir duomenų registrais, valstybės ir žinybiniais registrais, dokumentų valdymo sistema;
1.6. gebėti savarankiškai organizuoti, planuoti ir atlikti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma – RIBOTO NAUDOJIMO.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
2.2. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo, finansų, komandiruočių klausimais;
2.3. rengia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui apie darbuotojų priėmimą į darbą, nemokamas, tėvystės, nėštumo ir gimdymo atostogas;
2.5. rengia Visagino PGV vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kuriems taikoma trijų mėnesių (vieno ketvirčio) suminė darbo laiko apskaita, įsakymo projektą, įstatymu nustatyta tvarka teikia jį tvirtinti;
2.6. atsako už visų tarnybos eigos įsakymų, reikalingų darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo užmokesčiu susijusioms išmokoms apskaičiuoti, kitos informacijos, susijusios su darbo užmokesčiu ir kitoms su darbo užmokesčiu susijusioms išmokoms apskaičiuoti (prašymai dėl NPD, banko sąskaitos pasikeitimo, pranešimai apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ir kita) pateikimą laiku Centralizuotai buhalterijai; 
2.7. planuoja Visagino PGV metines finansines išlaidas, rengia ateinančių metų išlaidų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir kitų lėšų, sąmatų projektus;
2.8. apskaičiuoja pareigūnams vidaus tarnybos ir tarnybos Lietuvos valstybei stažus, seka nepertraukiamą darbuotojų darbo stažą;
2.9. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
2.10. padeda Visagino PGV viršininkui formuoti personalo mokymo prioritetus, sudaro Visagino PGV personalo mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
2.11. tvarko dokumentus dėl siuntimų į Sveikatos priežiūros tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos išdavimo sveikatos būklės patikrinimui;
2.12. vykdo pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, medicininės reabilitacijos, socialinio prisitaikymo ir profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis programos įgyvendinimo I ir II etapus, kad būtų užtikrinta sklandi išleidžiamų į pensiją pareigūnų socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos funkcionavimo eiga;
2.13. rengia dokumentus, reikalingus pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti, atleistiems iš vidaus tarnybos pareigūnams;
2.14. organizuoja pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimą;
2.15. tvarko Visagino PGV duomenis Valstybės tarnautojų registre bei organizuoja tarnybinių pažymėjimų keitimą, išdavimą karjeros tarnautojams, vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir tarnybinių pažymėjimų naikinimą;
2.16. rengia ir teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos personalo ataskaitas, pareigybių pokyčių lenteles;
2.17. rengia statutinių valstybės tarnautojų laikinojo nedarbingumo apskaitos suvestinę;
2.18. kaupia ir analizuoja informaciją apie drausmės, teisėtvarkos pažeidimus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, įvykdytus nusižengimus, teikia reikiamą informaciją skyriaus vedėjui;
2.19. pagal kompetenciją kontroliuoja (prižiūri) Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje ir Valstybės tarnybos įstatymo, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių, kitų tarnybinę etiką (elgesį) reglamentuojančių teisės aktų, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų, rekomendacijų, rezoliucijų įgyvendinimą valdyboje bei rengia ir tikslina institucijoje dirbančių asmenų, privalančių deklaruoti privačius interesus, pareigybių sąrašo projektą;
2.20. privačių interesų deklaravimo klausimais bendradarbiauja su Visagino PGV struktūrinių padalinių vadovais ir darbuotojais, sudaro sąlygas susipažinti su pateiktomis deklaracijomis, konsultuoja Visagino PGV darbuotojus privačių interesų deklaravimo klausimais, teikia informaciją apie deklaravimo tvarką, esamus pakeitimus, atsako į jų paklausimus;
2.21. atsako už valdybai pateiktų privačių interesų deklaracijų saugojimą, apie pastebėtus privačių interesų deklaravimo tvarkos pažeidimus nedelsdamas raštu informuoja valdybos viršininką ar jo įgaliotą atstovą ir siūlo būdus (priemones) pažeidimams pašalinti;
2.22. dalyvauja Visagino PGV viršininko sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, veikloje;
2.23. rengia pažymas apie darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas pagal reikalavimą už laikotarpį, kurio dokumentai saugomi Visagino PGV archyve;
2.24. Visagino PGV Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo išankstinę bei einamąją finansų kontroles;
2.25. nustatyta tvarka išrašo krovinio važtaraščius;
2.26. dalyvauja Visagino PGV inventorizacijos komisijos darbe;
2.27. vykdo kitus Administracinio skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
2.28. nesant Administracinio skyriaus vedėjo vykdo jo funkcijas.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

3. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracinio skyriaus vedėjui.