Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRACINIO SKYRIAUS
VEDĖJAS


SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM KARJEROS VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

1. Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos ar/ir teisės mokslų krypties;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje buhalterinės apskaitos ir/arba personalo ar dokumentų valdymo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, lėšų panaudojimą, planavimo ir biudžeto sudarymo metodiką, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimo taisykles, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, dokumentų tvarkymą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje;
1.3. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo gebėjimų;
1.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma – RIBOTO NAUDOJIMO;
1.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas, išskyrus riboto naudojimo patekimo zoną.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
2.1. sprendžia Administracinio skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Administraciniam skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Administracinio skyriaus veiklos organizavimą;
2.2. kontroliuoja Visagino PGV metinių finansinių išlaidų planavimą, jo vykdymą;
2.3. teikia Visagino PGV vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
2.4. įgyvendina patvirtintą apskaitos politiką;
2.5. kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai;
2.6. kontroliuoja, kad būtų teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, teisingai suskaičiuoti ir laiku pervesti mokesčiai į biudžetą ir socialinio draudimo skyriui;
2.7. analizuoja Visagino PGV skirtų iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir kitų lėšų panaudojimą pagal patvirtintas programas, teikia siūlymus dėl sąmatų pakeitimų;
2.8. rengia įsakymų, kitų teisės aktų, raštų projektus Administracinio skyriaus kompetencijos klausimais;
2.9. vizuoja sudaromų sutarčių projektus;
2.10. Visagino PGV Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę;
2.11. kontroliuoja Visagino PGV darbo laiko apskaitos tvarkos vykdymą;
2.12. rengia dokumentaciją, reikalingą metinei inventorizacijai atlikti;
2.13. sudaro bylas, nurodytas Visagino PGV dokumentacijos plane;
2.14. teikia Finansų ministerijos Iždo departamentui paraiškas dėl lėšų gavimo Visagino PGV
išlaidoms padengti, naudojantis kompiuterizuota Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema;
2.15. rengia Visagino PGV suvestinę finansinę atskaitomybę ir, vadovui pasirašius, nustatytais terminais teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos;
2.16. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Visagino PGV vadovybei, auditoriams, asignavimų valdytojui, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
2.17. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
2.18. teikia Visagino PGV viršininkui siūlymus dėl personalo poreikio ir efektyvaus panaudojimo; 
2.19. kartu su kitais struktūriniais padaliniais atlieka Visagino PGV struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia viršininkui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius;
2.20. pagal kompetenciją kartu su Visagino PGV struktūrinių padalinių vadovais rengia struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių sąrašus, pareigybių aprašymus, konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
2.21. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Visagino PGV vidaus tvarką, struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
2.22. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimu personalui, įgyvendinimą;
2.23. organizuoja užsiėmimus Visagino PGV pareigūnams socialinių ir kitų garantijų, valstybės tarnybos ir darbo santykių, privačių interesų deklaravimo klausimais;
2.24. padeda Visagino PGV viršininkui formuoti personalo sudėtį;
2.25. organizuoja dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą Visagino PGV ir jos struktūriniuose padaliniuose;
2.26. dalyvauja Visagino PGV viršininko sudaromų komisijų, susijusių su personalo ir dokumentų valdymu veikloje;
2.27. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus Visagino PGV viršininkui dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo;
2.28. pagal kompetenciją kartu su Visagino PGV struktūrinių padalinių vadovais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių, tarnybinės etikos (elgesio) nuostatų laikymąsi, teikia viršininkui siūlymus dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo (panaikinimo) ar kitų poveikio priemonių taikymo asmenims pažeidusiems teisės aktų nuostatas;
2.29. tikrina ir analizuoja Visagino PGV valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijų duomenis, – atlieka jų stebėseną, o nustatęs galimą, potencialų ar realų viešųjų ir privačių interesų konflikto pavojaus atvejį, apie tai nedelsdamas raštu informuoja Visagino PGV viršininką ar jo įgaliotą pareigūną;
2.30. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatytais atvejais, Visagino PGV viršininko ar jo įgalioto pareigūno pavedimu rengia rekomendacijų projektus dėl šio įstatymo nuostatų vykdymo;
2.31. privačių interesų deklaravimo klausimais bendradarbiauja su Visagino PGV struktūrinių padalinių vadovais ir darbuotojais, sudaro sąlygas susipažinti su pateiktomis deklaracijomis. Konsultuoja Visagino PGV darbuotojus privačių interesų deklaravimo klausimais, teikia informaciją apie deklaravimo tvarką, esamus pakeitimus, atsako į jų paklausimus;
2.32. vykdo atsakingo už tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą funkcijas, nurodytas Visagino PGV viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėse;
2.33. vykdo kitus Visagino PGV vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus.